Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen ÁSZF határozza meg a Koronczai Zoltánné e.v. 8400 Ajka Fő út 12. Asz: 59442606-1-39 képviseli Koronczai Rita, 8200 Veszprém Cséplő u. 7, a továbbiakban Koronczai Rita által szervezett és megrendezésre kerülő workshopok-on, előadásokon, tréningeken és különböző eseményeken (továbbiakban Esemény) a jegyvásárlók és a látogatók Eseményen való részvételének általános feltételeit, Koronczai Rita és a résztvevők között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket. Koronczai Zoltánné, Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, így jogügyleteire a magyar jog szabályai vonatkoznak.

 1. Fogalmak:

Esemény: Koronczai Rita által szervezett, tetszőleges témában megtartott előadás, workshop, tréning, képzés.

Résztvevő, látogató: Az a természetes személy, aki az adott Eseményen belépésre jogosultként részt vesz.

Belépésre jogosult résztvevő: Az a természetes személy, aki a Eseményen való részvételét érvényes jegy bemutatásával igazolni tudja.

Szolgáltatás: Minden olyan Esemény, amelyet Koronczai Rita programjaira látogatók igénybe vesznek.

 1. Érvényesség

Koronczai Rita ÁSZF-i  határtalan ideig érvényesek. A jogi szabályozás változásával változhatnak.

 1. 3.A Eseményen való részvétel feltétele

Koronczai Rita Szolgáltatásainak igénybe vételére az adott Esemény árának Koronczai Rita bankszámlájára való utalása vagy a teljes összeg helyszínen történő kifizetése esetén van lehetőség.

 1. Viselkedés

Koronczai Rita Eseményeire látogatók kötelesek az általános magatartási normákat betartani, a helyszín Házirendjének megfelelően viselkedni, az Eseményen résztvevők testi épségére és a berendezés megóvására fokozottan figyelni.

 1. 5Hozzájárulás

Koronczai Rita Eseményeire látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Eseményeken  képfelvételek készüljenek a Résztvevőkről, melyeket Koronczai Rita saját promóciós anyagaiban használ fel.

 1. Felelősség

Résztvevő tudomással bír arról, hogy Koronczai Rita Eseményeinek területén őrizetlenül hagyott tárgyakért Koronczai Rita nem vállal felelősséget.

Résztvevő kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából adódó károkért Koronczai Rita nem vállal felelősséget.

Résztvevő teljes  mértékben felelős az általa okozott kárért, mind a helyszín, mind a többi résztvevő, mind harmadik személy tekintetében.

 1. Szerzői jogok

Koronczai Rita weboldalán, közösségi oldalain és minden online megjelenő fórumon Koronczai Rita logója és az oldalakon található információk Koronczai Rita tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendezvényeken résztvevők vagy harmadik személy nem használhatja Koronczai Rita előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 1. Vis Maior 

Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén, melyek következtében valamelyik fél a szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik semmilyen felelősséggel. Amennyiben Résztvevő betegség vagy halaszthatatlan esemény miatt nem jelenik meg az Eseményen, úgy azt egy másik időpontban megrendezendő, ugyanolyan Eseményen pótolhatja.

 1. Záró rendelkezések

Az Eseményekkel kapcsolatos kérdéseket, ötleteket, esetlegesen felmerülő panaszokat a helyszínen, az Esemény befejezése után, vagy e-mailben (koronczai.rita@gmail.com) fogadjuk.

Adatvédelmi Tájékoztató

Ezen Tájékoztató Koronczai Rita e.v. (továbbiakban Adatkezelő) természetes és jogi személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról szóló GDPR 13. és 14. cikkei alapján készült az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Adatkezelő a személyes adatokat célhoz kötötten és bizalmasan kezeli. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

1, Adatkezelő neve: Koronczai Zoltánné e.v

címe: 8400 Ajka Fő út 12.

e-mail: koronczai.rita@gmail.com

mobil: +36 30 636 7974

honlap:www.koronczairita.hu

képviselő: Koronczai Rita

A Tájékoztató célja, hogy az adatkezelés céljáról, és módjáról tájékoztatást nyújtson. Személyes adatnak számít az azonosításra alkalmas bármilyen személyes információ: név, születési adatok, telefonszám, lakcím, online azonosító.

Jelen dokumentumban vállalt kötelezettségekért az Adatkezelő felel.

 1. Definíciók:

   személyes adat: az érintettekre vonatkozó bármely, azonosításra alkalmas információ

   harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, aki nem azonos az Adatkezelővel, sem az érintettel.

   adattovábbítás: az adatok meghatározott harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tétele

 1. A személyes adatokat kizárólag a kapcsolattartáshoz használjuk fel

A személyes adatokat jogos érdekből gyűjtöm. A szolgáltatások megrendelésekor kapcsolatba került ügyfelekkel, kizárólag a kapcsolattartás és tájékoztatás érdekében, saját használatra tárolom és kezelem.

 1. Rendezvényeken fotók készítése:

Adatezelés célja: promóciós anyag készítése és felhasználása az Adatkezelő tevékenységének reklámozására, marketing célra.

Kezelt adatok: fénykép

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Ügyfeleink adatait csak az ügyfél általi külön kérésre töröljük.

Az Adatkezelő elektronikusan tárolja ügyfelei személyes adatait. A laptop, melyen az adatok tárolásra kerülnek, jelszóval védett, Koronczai Rita telephelyén található, kizárólag Koronczai Rita férhet hozzá.

 1. Az Adatkezelés ügyfél levelezése:

Az Adatkezelő a hozzá beérkező leveleket az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Lehetőség van a személyes adatok ellenőrzésére, módosítására, törlésére. Ezek kérése írásban lehetséges sms +36 30 636 7974 vagy e-mail formájában: koronczai.rita@gmail.com

Amennyiben a Tájékoztatóban változás következik be, akkor az itt lesz olvasható: www.koronczairita.hu/aszf-es-adatvedelmi-tajekoztato/